ÖNLİSANS ve LİSANS DERS İÇERİKLERİ
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ DERSİ MÜFREDATI
 
GÜZ DÖNEMİ
HAFTALIK KONULAR
Haftalar
Konular
1
Tanışma, Dersin amacı, kavramlar.
 
 
2
Osmanlı Devleti’nde Siyasal ve Toplumsal Yapı (Yönetenler “Askeriler”- Yönetilenler “Reaya”); Klasik Osmanlı Düzeninde Değişim ve Gerileme; Fransız Devrimi ve Osmanlı Devleti’ne Etkisi.
XIX. Yüzyıl Osmanlı Modernleşmesi (III. Selim Dönemi 1789-1807- II. Mahmut Dönemi 1808-1839); Tanzimat Dönemi; I. Meşrutiyet Dönemi.
3
İttihad-ı Osmani Cemiyeti’nden İttihat ve Terakki’ye (İttihad-ı Osmani Cemiyeti ve Jön Türkler- II. Meşrutiyet’in İlan Edilmesi); II. Meşrutiyet Dönemi; 31 Mart Olayı.
4
Reformlar ve Siyasal Yaşam (II. Meşrutiyet Dönemi Düşünce Akımları); Trablusgarp Savaşı; Balkan Savaşları.
5
Birinci Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti; Birinci Dünya Savaşı’nın Nedenleri ve Savaşın Başlaması;
6
Osmanlı Devleti Açısından Birinci Dünya Savaşı; Birinci Dünya Savaşı’nın Sonuçları
7
Osmanlıda Ermeni Meselesi (Birinci Dünya Savaşı sonuna kadar).
8
SINAV
9
Mondros Mütarekesi 30 Ekim 1918 (Mütarekenin İmzalanması-Mütareke’nin Başlıca Hükümleri); Mondros Mütarekesi’nin Uygulanması ve İşgaller; Mütareke Döneminde Siyasal Gelişmeler ve Osmanlı Hükümetleri (Mütareke Sonrası Siyasal Olaylar-Mütareke’den İzmir’in İşgali’ne İstanbul Hükümetleri- Mütareke Döneminde Basın) Paris Barış Konferansı 18 Ocak 1919 (Konferansa Genel Bir Bakış-Konferans’ta Türk Toprakları ile İlgili Olarak Alınan Kararlar); İzmir’in İşgali 15 Mayıs 1919; Mütareke Ortamında Cemiyetler (Kuvayı Milliye-Ulusal Cemiyetler-Ulusal Varlığa Düşman Cemiyetler).
10
Mütareke Döneminde Mustafa Kemal Paşa (Mustafa Kemal Paşa’nın Anadolu’ya Geçmesi- Mustafa Kemal Paşa’nın IX. Ordu Müfettişliği’ne Atanması- Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a Ayak Basması 19 Mayıs 1919).
11
Genelgeler ve Kongreler Dönemi (Havza Genelgesi-Amasya Genelgesi-Erzurum Kongresi- Sivas Kongresi-Diğer Kongreler); Heyet-i Temsiliye ve İstanbul Hükümetleri; Amasya Görüşmesi; Mustafa Kemal Paşa ve Heyet-i Temsiliye’nin Ankara’ya Gelmesi.
12
Birinci TBMM’nin Açılması 23 Nisan 1920 (TBMM’nin Yapısı ve İşleyişi-TBMM’ye Karşı Tepkiler); Meclis’in Açılması Öncesindeki Durum; TBMM’nin Açılmasından Sonra Çıkan Ayaklanmamlar; TBMM’nin Almış Olduğu Tedbirler); Sevr Barış Antlaşması (Sevr Antlaşması’nın İmzalanma Süreci-Sevr Antlaşması’nın Önemli Koşulları ve Önemi-TBMM’nin Sevr Antlaşması’na Karşı Tepkisi).
13
Düzenli Ordunun Kurulması; Doğu Cephesi, Güney Cephesi (Adana-Antep-Maraş-Urfa Cephesi) Batı Cephesi (I. İnönü Muharebesi Londra Konferansı 21 Şubat - 12 Mart 1921- İstiklal Marşı’nın Kabulü, 12 Mart 1921-Sovyetlerle İlişkiler e Moskova Antlaşması 16 Mart 1921-II. İnönü Muharebesi 31 Mart – 1 Nisan 1921.
14
Kütahya ve Eskişehir Savaşları Sakarya Meydan Savaşı, Büyük Taarruz ve Sonuçları. Mudanya Mütarekesi.
 
 
 
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ DERSİ MÜFREDATI
 
BAHAR DÖNEMİ
HAFTALIK KONULAR
Haftalar
Konular
1
Lozan Barış Konferansı (Konferans İçin Yapılan Hazırlıklar- Görüşmelerin Başlaması ve Birinci Dönem- Konferansın Kesintiye Uğraması ve Türkiye’de Önemli Olaylar-Konferansın İkinci Dönemi ve Antlaşma’nın İmzalanması-Lozan Barış Antlaşması’nın Üzerine Değerlendirilme-Lozan Barış Antlaşması’nın Önemli Koşulları-Lozan’ın Getirdikleri.
2
Cumhuriyetin İlanı ve Tepkiler, Halifeliğin Kaldırılması (Halifelik Sorununun Ortaya Çıkışı ve Halifeliğin Kaldırılmasını Hazırlayan Olaylar.
3
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Şeyh Sait İsyanı (Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın Kurulması; Şeyh Sait İsyanı ve Takrir-i Sükun Kanunu; Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın Kapatılması; İzmir Suikastı Girişimi). Serbest Cumhuriyet Fırkası ve Menemen Olayı; Atatürk-İnönü Ayrılığı.
4
İnkılaplar ve Hedeflerine Genel Bir Bakış; Hukuk Alanında Yapılan yenilikler (Osmanlı Hukuk Sistemi Hakkında Kısa Bir Değerlendirme; 1924 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu; Türk Medeni Kanunu’nun Kabul Edilmesi; Diğer Temel Kanunların Kabul edilmesi; Kadın Hakları. Toplumsal Yaşamda Yapılan Devrimler (Giyim ve Kuşamda Çağdaşlaşma: Şapka Giyilmesi Hakkındaki Kanun; Tekke, Zaviye ve Türbelerin Kapatılması; Uluslararası Saat, Takvim, Rakam, Ölçü ve Hafta Tatili’nin Kabul Edilmesi; Soyadı Kanunu’nun Kabulü; Sağlık Alanındaki Gelişmeler).
5
Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan Devrimler; Cumhuriyet Öncesi Eğitim Sistemine Bir Bakış, Eğitim ve Öğretim Sisteminin Kökten Değiştirilmesi: Tevhid-i Tedrisat Kanunu; Yeni Türk Alfabesinin Kabul Edilmesi; Yeni Tarih ve Dil Anlayışı; Darülfünun’dan İstanbul Üniversitesi’ne; Güzel Sanatlar.
6
Ekonomik Alandaki Gelişmeler; Son Dönem Osmanlı Ekonomisi; Türkiye İktisat Kongresi ve Sonuçları; Cumhuriyetin İlk Yıllarında Ekonomik Faaliyetler; Devletçilik Uygulamasına Geçiş.
7
SINAV
8
Atatürk İlkeleri (CUMHURİYETÇİLİK, HALKÇILIK, MİLLİYETÇİLİK)
9
Atatürk İlkeleri (LAİKLİK, DEVLETÇİLİK, İNKILAPÇILIK) ve bütünleyici ilkeler
10
Milli Mücadele Dönemi Türk Dış Politikası (1919-1923)
11
Mustafa Kemal ATATÜRK Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938)
12
İsmet İNÖNÜ Dönemi (1938-1950)
13
Adnan MENDERES Dönemi (1950-1960)
14
1960 Hükümet Darbesi ve Sonrası (1960-1971)
15
12 Mart 1971 Muhtırası, 12 Eylül 1980 Hükümet Darbesi ve Sonrası (1971-1990)
 
Adres : Köşk Mahallesi Kutadgu Bilig Sokak Nuri ve Zekiye HAS Enstitüler Binası No: 10 P.K. 38030 Melikgazi/KAYSERİ
Telefon : +90 (352) 437 93 44
Faks : +90 (352) 437 93 44
Öğrenci İşleri : +90 (352) 207 66 66 / 10500 - 13500
E-Posta : ataturkeerciyes.edu.tr
Copyright © / Tasarım & Programlama: Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Grubu